[x] ปิดหน้าต่างนี้
T&T-2018 All rights reserved ระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ สพป.บร,เขต ๑.
        ข้อมูลการติดต่อโรงเรียนในสังกัด
ระบุชื่อผู้บริหาร 

   1   โรงเรียนเสนศิริอนุสรณ์
  ผู้อำนวยการ  ส.ต.อ.ยรรยง ศิลาชัย
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทร  peewarida@hotmail.com

  
ภาพสมาชิก
   2   โรงเรียนบ้านโคกวัด
  ผู้อำนวยการ  นางสาวศจี เปล่งเมือง
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทร  bankokwat@buriram.org

  
ภาพสมาชิก
   3   โรงเรียนบ้านโคกสะอาดวิทยาคาร
  ผู้อำนวยการ  นายสมชาย ไชยศรีรัมย์
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทร  k.a.wittayakarn@gmail.com

  
ภาพสมาชิก
   4   โรงเรียนคงชัยสิทธิ์วิทยา
  ผู้อำนวยการ  นายวุฒินันท์ บุญคล้อย
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทร  Woodthinan11@hotmail.com

  
   5   โรงเรียนประกาศธรรมคุณวิทยา
  ผู้อำนวยการ  นายสมพงษ์ เลาลักษณ์จรรยา
  ที่ตั้ง  149 หมู่ 11 ตำบลอิสาณ อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ รหัสไปรษณีย์ 31000
  เบอร์โทร  087-8753444

  
ภาพสมาชิก
   6   โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์
  ผู้อำนวยการ  นางจวงจันทน์ อาจจุฬา
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทร  

  
   7   โรงเรียนเขตการทางสงเคราะห์5 (ไตรคามสิทธิศิลป์)
  ผู้อำนวยการ  นายสิทธิพงศ์ จารุทรัพย์สดใส
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทร  

  
ภาพสมาชิก
   8   โรงเรียนวัดโพธิ์ทอง
  ผู้อำนวยการ  นางสาวอรุณี นิลสระคู
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทร  Watphothong88@gmail.com

  
ภาพสมาชิก
   9   โรงเรียนบ้านหนองโสน
  ครูรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ  นางกรรณิกา เลาลักษณ์จรรยา
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทร  

  
ภาพสมาชิก
   10   โรงเรียนบ้านมะค่า
  ผู้อำนวยการ  นายชวลิต บุญศิริ
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทร  

  
   11   โรงเรียนบ้านง้าง
  ครูรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ  นายธนยศ ฉาบพิมาย
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทร  

  
   12   โรงเรียนบ้านตะโก
  ผู้อำนวยการ  นายอุดมศักดิ์ โคตรประทุม
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทร  

  
ภาพสมาชิก
   13   โรงเรียนไตรภูมิวิทยา
  ผู้อำนวยการ  นางสาวนิสยาการณ์ ชนะค้า
  ที่ตั้ง  355 หมู่ที่ 2 ตำบลชุมเห็ด อำเภอเมืองบุรีรัมย์
  เบอร์โทร  087440880

  
ภาพสมาชิก
   14   โรงเรียนบ้านโกรกขี้หนู
  ผู้อำนวยการ  นายสนอง วิเศษนคร
  ที่ตั้ง  2 หมู่3 ต.ชุมเห็ด อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ 31000
  เบอร์โทร  0918325763

  
ภาพสมาชิก
   15   โรงเรียนบ้านหนองตราดน้อย
  ผู้อำนวยการ  นายสุวัฒน์ รัตนดี
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทร  

  
ภาพสมาชิก
   16   โรงเรียนสามัคคีมีชัยวิทยา
  ผู้อำนวยการ  นางสาวฐิติมา ตั้งสกุล
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทร  

  
   17   โรงเรียนบ้านหนองไผ่ใหญ่
  ผู้อำนวยการ  นายธาดาพงษ์ แดงงาม
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทร  

  
   18   โรงเรียนบ้านตราดหนองพลวง
  ผู้อำนวยการ  คณิศร ชัยศรีษะ
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทร  chart_c@hotmail.com

  
ภาพสมาชิก
   19   โรงเรียนบ้านตะเคียน
  ผู้อำนวยการ  นายสุวรรณ์ แม้นรัมย์
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทร  

  
   20   โรงเรียนบ้านหนองเพชร
  ผู้อำนวยการ  นายอนุสรณ์ นิเลิศรัมย์
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทร  

  
   21   โรงเรียนวัดบ้านสวายสอ
  ผู้อำนวยการ  นายสมบัติ โพธิ์นอก
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทร  

  
ภาพสมาชิก
   22   โรงเรียนวัดบ้านบัลลังก์
  ผู้อำนวยการ  นายวินัย สมคะเณย์
  ที่ตั้ง  112 หมู่ที่ 6 ตำบลหนองตาด อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ 31000
  เบอร์โทร  08 9135 6979

  
ภาพสมาชิก
   23   โรงเรียนวัดสถานีหนองตาด
  ผู้อำนวยการ  นายคารมย์ พลกุล
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทร  

  
   24   โรงเรียนบ้านนากลาง
  ผู้อำนวยการ  นายอดิศักดิ์ กัลยา
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทร  moojood.tz@gmail.com

  
ภาพสมาชิก
   25   โรงเรียนบ้านมาบสมอ
  ครูรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ  นางประนอม แดงงาม
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทร  

  
ภาพสมาชิก
   26   โรงเรียนบ้านหนองตราด
  ผู้อำนวยการ  นายอัศวเดช ชาติรัมย์
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทร  

  
   27   โรงเรียนบ้านสำโรงโนนเค็ง
  ผู้อำนวยการ  นายชาญณรงค์ บุตรคาน
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทร  samrongnonkeng@buriram1.go.th

  
ภาพสมาชิก
   28   โรงเรียนบ้านม่วงโนนสูง
  ผู้อำนวยการ  นางสาวบุศย์รินทร์ จะแรมรัมย์
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทร  

  
ภาพสมาชิก
   29   โรงเรียนพระครูวิทยา
  ผู้อำนวยการ  นางสาวปริยากร ปักเกตุ
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทร  

  
   30   โรงเรียนบ้านม่วง.
  ผู้อำนวยการ  นายสมศักดิ์ พิมพ์ภู
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทร  11

  
ภาพสมาชิก
   31   โรงเรียนบ้านหนองมะค่าแต้
  ผู้อำนวยการ  นางประกอบ เพชรสุวรรณ
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทร  makatae.brm1@gmail.com

  
ภาพสมาชิก
   32   โรงเรียนบ้านหนองยาง
  ผู้อำนวยการ  นายพัทยา ทวยเศษ
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทร  bannongyangbr1@gmail.com

  
ภาพสมาชิก
   33   โรงเรียนบ้านสระเกษ
  ครูรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ  นางเกยูร ดวงภักดีรัมย์
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทร  

  
   34   โรงเรียนบ้านหนองขวาง
  ผู้อำนวยการ  นายไพฑูรย์ กลมกูล
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทร  

  
   35   โรงเรียนวัดบ้านถลุงเหล็ก
  ผู้อำนวยการ  นายโสภณ ชุมพลศักดิ์
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทร  

  
ภาพสมาชิก
   36   โรงเรียนบ้านโนนศิลา
  ผู้อำนวยการ  นายปรีชา เวชสุวรรณ์
  ที่ตั้ง  4 หมู่ที่ 7 ตำบลถลุงเหล็ก อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์
  เบอร์โทร  -

  
ภาพสมาชิก
   37   โรงเรียนบ้านหนองผักแว่น
  ผู้อำนวยการ  นางธันยาภัทร์ สุขเกษม
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทร  

  
ภาพสมาชิก
   38   โรงเรียนบ้านพะไล
  ครูรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ  นายจิระพงษ์ หงษ์คำ
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทร  

  
ภาพสมาชิก
   39   โรงเรียนบ้านสำโรงพรหมอนุสรณ์
  ครูรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ  นางยุวดี กะสินรัมย์
  ที่ตั้ง  หมู่ที่ 13 ตำบลถลุงเหล็ก อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ 31000
  เบอร์โทร  -

  
ภาพสมาชิก
   40   โรงเรียนบ้านกลันทาวิทยา
  ผู้อำนวยการ  นางวราลักษณ์ ศิวยากรณ์
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทร  

  
ภาพสมาชิก
   41   โรงเรียนบ้านท้องเรือ
  ผู้อำนวยการ  นายทวีศักดิ์ วงค์ไธสง
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทร  

  
ภาพสมาชิก
   42   โรงเรียนบ้านพระครูน้อย
  ครูรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ  นางสาวชลาทร ฮุนอยู่
  ที่ตั้ง  136 หมู่ 1 ต.กลันทา อเมือง จ.บุรีรัมย์
  เบอร์โทร  0880788803

  
ภาพสมาชิก
   43   โรงเรียนบ้านหนองปรือ.
  ผู้อำนวยการ  นายวิทยา สุทธิ
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทร  22

  
ภาพสมาชิก
   44   โรงเรียนบ้านกลางเพชร (สุโขวิทยา)
  ผู้อำนวยการ  นายจันทา บุญสอน
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทร  

  
   45   โรงเรียนวัดบ้านเสม็ด
  ผู้อำนวยการ  นายคมสัน ทวยมีฤทธิ์
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทร  tum255259@gmail.com

  
ภาพสมาชิก
   46   โรงเรียนไตรมิตรวิทยาคาร
  ผู้อำนวยการ  นายทองดี อาจทวีกุล
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทร  

  
   47   โรงเรียนวิมลวิทยา
  ผู้อำนวยการ  นายประเด็น สุขผดุง
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทร  

  
   48   โรงเรียนบ้านหลักเขต
  ผู้อำนวยการ  นายวีระชัย วิเศษสัตย์
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทร  

  
ภาพสมาชิก
   49   โรงเรียนบ้านโคกเก่า
  ผู้อำนวยการ  นางสาวรศิกานต์ ขันเดช
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทร  

  
ภาพสมาชิก
   50   โรงเรียนบ้านสวายจีก
  ผู้อำนวยการ  นายวีรวัฒน์ วงศ์เจษฎาวณิชย์
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทร  

  
ภาพสมาชิก
   51   โรงเรียนบ้านโคกเปราะ
  ผู้อำนวยการ  นายนพดล เย็นทรัพย์
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทร  

  
   52   โรงเรียนบ้านพลวง
  ผู้อำนวยการ  นางภูริตา เจริญรัมย์
  ที่ตั้ง  198 หมู่ 16 ตำบลสวายจีก อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ 31000
  เบอร์โทร  -

  
ภาพสมาชิก
   53   โรงเรียนบ้านฝ้าย
  ครูรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ  นายสิทธาทร สครรัมย์
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทร  

  
ภาพสมาชิก
   54   โรงเรียนเบญจคามวิทยา
  ผู้อำนวยการ  นายสมพงษ์ กล้าแข็ง
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทร  

  
   55   โรงเรียนบ้านหนองปรือน้อย
  ผู้อำนวยการ  นางกรกช ถือดียิ่ง
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทร  

  
ภาพสมาชิก
   56   โรงเรียนบ้านถาวร
  ผู้อำนวยการ  นายปรีชา ละอองเอก
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทร  

  
ภาพสมาชิก
   57   โรงเรียนบ้านสารภี
  ผู้อำนวยการ  นางธนพร ทรงรัมย์
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทร  

  
ภาพสมาชิก
   58   โรงเรียนประชาสวัสดิ์วิทยา
  ครูรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ  นางสาวมะลิวัลย์ แสนเลิศ
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทร  sureeplom1414@outlook.co.th

  
   59   โรงเรียนวัดบ้านสะแกซำ
  ผู้อำนวยการ  นายสันติ บำรุงธรรม
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทร  sakeasum@gmail.com

  
ภาพสมาชิก
   60   โรงเรียนบ้านตลาดควาย
  ผู้อำนวยการ  นางนันทิยา รสจันทร์
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทร  eiw21@hotmail.com

  
ภาพสมาชิก
   61   โรงเรียนบ้านตลาดควาย
  ผู้อำนวยการ  นางนันทิยา รสจันทร์
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทร  eiw21@hotmail.com

  
ภาพสมาชิก
   62   โรงเรียนบ้านฝังงา
  ผู้อำนวยการ  นางสาวสุภาพ วันสารัมย์
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทร  eiw21@hotmail.com

  
ภาพสมาชิก
   63   โรงเรียนบ้านเสม็ดโคกตาล
  ผู้อำนวยการ  นายจิรยศ จรดรัมย์
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทร  

  
ภาพสมาชิก
   64   โรงเรียนโสภณวรวัฒน์วิทยา
  ผู้อำนวยการ  นายสิทธินันท์ โสกงโสด
  ที่ตั้ง  428 หมู่ 9 ต.เสม็ด อ.เมืองบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์
  เบอร์โทร  044637255

  
   65   โรงเรียนบ้านโคกหัวช้าง
  ผู้อำนวยการ  นางพัชรี บุญแจด
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทร  

  
ภาพสมาชิก
   66   โรงเรียนวัดบ้านเย้ยสะแก
  ผู้อำนวยการ  นายคมกฤช นามบุดดี
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทร  

  
ภาพสมาชิก
   67   โรงเรียนชุมชนบ้านหัววัว (ราษฎร์อุทิศ)
  ผู้อำนวยการ  น.ส.เสริมสุข สังข์ทองรัมย์
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทร  sermsuksangtongram@gmail.com

  
ภาพสมาชิก
   68   โรงเรียนอนุบาลเมืองบุรีรัมย์ (บ้านบัว)
  ผู้อำนวยการ  นายกมลศิลป์ มีตุวงศ์
  ที่ตั้ง  หมู่ 1 ต.บ้านบัว อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ 31000
  เบอร์โทร  044183098

  
ภาพสมาชิก
   69   โรงเรียนบ้านโพธิ์ดอนหวาย
  ผู้อำนวยการ  นายสมกิจ อาจจุฬา
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทร  

  
   70   โรงเรียนบ้านกระสัง(หรุ่นราษฎร์รังสรรค์)
  ผู้อำนวยการ  นายอนันต์ ศรีคำ
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทร  

  
   71   โรงเรียนบ้านปรุบุมะค่า
  ครูรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ  นางนพภัสสร โกษากุล
  ที่ตั้ง  152 หมู่ 14 ต.บ้านบัว อ.เมืองบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์ 31000
  เบอร์โทร  0909156965

  
ภาพสมาชิก
   72   โรงเรียนบ้านโคกระกา
  ผู้อำนวยการ  นางเตือนใจ เติมทรัพย์
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทร  

  
ภาพสมาชิก
   73   โรงเรียนบ้านม่วงวิทยาคาร
  ผู้อำนวยการ  ส.ต.ท.กัมพล ธิราชรัมย์
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทร  

  
ภาพสมาชิก
   74   โรงเรียนบ้านหนองค่าย
  ผู้อำนวยการ  นางวารุณี ประทุมเมศ
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทร  

  
ภาพสมาชิก
   75   โรงเรียนบ้านดอนใหญ่
  ผู้อำนวยการ  นายขัติยะ บุญญา
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทร  

  
ภาพสมาชิก
   76   โรงเรียนบ้านหนองม้า
  ครูรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ  นายเอกลักษณ์ ปราชิโก
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทร  

  
   77   โรงเรียนวัดบ้านหนองตลุมปุ๊ก
  ผู้อำนวยการ  นายสาคร เปลี่ยนรัมย์
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทร  nongtalumpook@hotmail.com

  
   78   โรงเรียนบ้านหนองทะลอก
  ผู้อำนวยการ  นายประภาส บรรลังก์
  ที่ตั้ง  38 หมู่ 4 ตำบลลุมปุ๊ก อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์
  เบอร์โทร  0956014884

  
   79   โรงเรียนวัดสว่างบูรพา
  ผู้อำนวยการ  นางรัทภร เนาว์ประโคน
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทร  

  
   80   โรงเรียนบ้านหนองไทรวิทยา
  ผู้อำนวยการ  นางธวัลรัตน์ ทูลเกียรติวัฒนา
  ที่ตั้ง  64 หมู่11 บ้านโคกเพชร ต.ลุมปุ๊ก อ.เมือง จ.บุรีรัมย์
  เบอร์โทร  0919455191

  
   81   โรงเรียนสะแกโพรงอนุสรณ์
  ผู้อำนวยการ  นางสุชญา ภะคะโต
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทร  

  
ภาพสมาชิก
   82   โรงเรียนบ้านหนองมะเขือ
  ผู้อำนวยการ  นายอนุสรณ์ เตือประโคน
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทร  

  
   83   โรงเรียนบ้านสวายสอ (ประชาบูรณะ)
  ผู้อำนวยการ  นายณัฐวุฒิ ประวันรัมย์
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทร  sawaisor2559@gmail.com

  
ภาพสมาชิก
   84   โรงเรียนบ้านสมสนุก
  ผู้อำนวยการ  นายณัฐพงศ์ ทับสุลิ
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทร  bannsomsanook@hotmail.com

  
ภาพสมาชิก
   85   โรงเรียนบ้านหนองไผ่
  ผู้อำนวยการ  นายวีระ ทรงรัมย์
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทร  

  
ภาพสมาชิก
   86   โรงเรียนบ้านโนนแดง
  ผู้อำนวยการ  นางศุภาวีร์ ศรีวีระพันธ์
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทร  

  
ภาพสมาชิก
   87   โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง
  ผู้อำนวยการ  นายประวิทย์ กุสันเทียะ
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทร  

  
   88   โรงเรียนบ้านตลาดชัย
  ผู้อำนวยการ  นายจำลอง เกรัมย์
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทร  

  
   89   โรงเรียนบ้านกระเดื่อง
  ผู้อำนวยการ  นายธนายุทธ เติมทรัพย์
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทร  

  
ภาพสมาชิก
   90   โรงเรียนวัดบ้านเมืองฝาง
  ผู้อำนวยการ  นายราชวุฒิ วุฒิยาสาร
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทร  watbanmuangfang@buriram1.go.th

  
   91   โรงเรียนวัดบ้านเมืองดู่
  ผู้อำนวยการ  นายนพพล เจียมรัมย์
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทร  

  
ภาพสมาชิก
   92   โรงเรียนบ้านโคกกลาง.
  ผู้อำนวยการ  นายนิเวศ ปิยะวงศ์
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทร  wanwisa588@gmail.com

  
ภาพสมาชิก
   93   โรงเรียนบ้านโคกระกาน้อย
  ผู้อำนวยการ  นางสาวกนกวรรณ หาญวิเศษ
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทร  

  
   94   โรงเรียนบ้านร่มไทร
  ผู้อำนวยการ  นายชัชวาลย์ ธีระวิทยาภรณ์
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทร  

  
ภาพสมาชิก
   95   โรงเรียนอนุบาลลำปลายมาศ
  ผู้อำนวยการ  นายรัฐพล วิลัยฤทธิ์
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทร  anubanlamplaimat123@gmail.com

  
ภาพสมาชิก
   96   โรงเรียนจันทราวาส (คุรุราษฎร์วิทยา)
  ผู้อำนวยการ  นายสมยศ นามแก้ว
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทร  jantravaskuru@hotmail.com

  
ภาพสมาชิก
   97   โรงเรียนบ้านหนองมันปลา
  ผู้อำนวยการ  นางชญานินทร์ อินทอง
  ที่ตั้ง  ตหนองคู อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์ 31130
  เบอร์โทร  0933385213

  
   98   โรงเรียนบ้านหนองมันปลา
  ครูรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ  นางสาวสมถวิล หาระภูมิ
  ที่ตั้ง  ตหนองคู อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์ 31130
  เบอร์โทร  0933385213

  
   99   โรงเรียนบ้านบุตาวงษ์
  ผู้อำนวยการ  นางสาวกมลลักษณ์ จำปาศรี
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทร  

  
ภาพสมาชิก
   100   โรงเรียนบ้านแท่นพระ
  ผู้อำนวยการ  นายภูษิต ทรงประโคน
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทร  

  
ภาพสมาชิก
จำนวน 3 หน้า  
1 2 3


ระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๑
My Office V 6.4 - 2018 Copyright @T&T-2018 All rights reserved.