วันที่   7   มีนาคม   2567
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
ห้องประชุมเลี้ยงผ่องพันธ์ 08.30-12.00   - ประชุม อกคศ.เขต  15  นางชิดชนก แกล้วกล้า
ห้องประชุมสรรค์กิจไมตรี 08.30-16.30   - ประชุมชี้แจงการขับเคลื่อนนโยบายลดการประเมิน  20  นางจุติมาพร เชียงกา