วันที่   8   มีนาคม   2567
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
ห้องประชุมสุขสมใจ 08.30-16.30   - ตอบรับ นิติกร  20  นางชิดชนก แกล้วกล้า
ห้องประชุมเกียรติยศ 08.30-12.00   - ประชุม PA ผอ.เขต 1  7  นางชิดชนก แกล้วกล้า