วันที่   4   มีนาคม   2567
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
ห้องประชุมเกียรติยศ 13.00-16.30   - ประชุมสรุปผลการประเมินผลงาน  5  นางชิดชนก แกล้วกล้า
ห้องประชุมเลี้ยงผ่องพันธ์ 08.30-16.30   - การติดตาม ประเมินผล การบริหารการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของสพฐ.  14  นางสาวกมลวรรณ เรืองไพศาล
ห้องประชุมเกียรติยศ 08.30-12.00   - กลั่นกรองย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งศึกษานิเทศก์  6  นางสาววาสนา สุดวิลัย