วันที่   5   มีนาคม   2567
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
ห้องประชุมเลี้ยงผ่องพันธ์ 08.30-16.30   - การติดตาม ประเมินผล การบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของสพฐ.  14  นางสาวกมลวรรณ เรืองไพศาล