วันที่   1   มีนาคม   2567
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
ศูนย์การเรียนรู้ (Learning Center) 08.30-16.30   - รับเอกสาร ใบบันทึกคะแนนการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๖  3  นางจุติมาพร เชียงกา
ห้องประชุมเกียรติยศ 08.30-12.00   - รับรายงานตัวข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค. (2) จำนวน 2 ราย  5  นางสาวปุณิกา แซ่เตียว